Jaarverslag 2020

Op deze pagina vindt u het jaarbericht van het Gieskes-Strijbis Fonds over 2020. Een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als een jaar van ongekende verandering. Een jaar waarin we ervaren hebben dat de wereld van het ene op het andere moment stil kan komen te staan en waarin we creatief en pragmatisch hebben geleerd om ons aan te passen. Door thuis te werken en te leren, digitaal te vergaderen, theatervoorstellingen te bezoeken, te borrelen, tentamens te maken en zelfs bruiloften te vieren, of afscheid te moeten nemen van naasten. Tegelijkertijd was het een jaar waarin de grenzen van onze democratische rechtsstaat plotseling voelbaar werden en onze fundamentele vrijheden niet langer vanzelfsprekend waren.

We hebben met trots en bewondering gezien hoe onze beneficiënten zijn omgegaan met de gevolgen van de pandemie en de impact ervan op de organisaties en de uitvoering van de projecten. De ongekende creativiteit en het aanpassingsvermogen van de betrokkenen heeft er bij vrijwel iedereen voor gezorgd dat organisaties hebben kunnen overleven en de door ons gesteunde projecten tot ontwikkeling zijn gekomen. We zijn dankbaar voor de inzet die iedereen hiervoor heeft geleverd.

CIJFERS IN BEELD

PROJECTEN

Van de 161 in 2020 ontvangen donatieverzoeken (2019:216), werden 21 organisaties uitgenodigd een projectaanvraag in te dienen. Hiervan werden 15 nieuwe aanvragen gehonoreerd en 7 projecten werden uitgebreid of verlengd. 1 project werd stop gezet. Het totaal van toegekende projecten in 2020 komt op € 4.171.004,- Het betrof overwegend meerjarige projecten. Het totaal aantal toegekende en verlengde projecten bedroeg eind 2020: 144.  In 2020 zijn 22 nieuwe projectvoorstellen en verlengingen door het bestuur goedgekeurd.

Alle onze projecten staan hier beschreven.

Beleidsplan
2020-2024

Eind 2019 is door het bestuur het nieuwe beleidsplan voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hierin is een aantal prioriteiten opgenomen binnen de vier werkterreinen van het Gieskes-Strijbis Fonds. Een deel van de plannen uit het vorige beleidsplan heeft nog niet aan waarde ingeboet en is daarom in dit plan weer terug te vinden. Daarnaast is er een aantal nieuwe keuzes gemaakt, met name binnen het werkterrein Democratie & Rechtsstaat, en zijn andere aandachtsgebieden aangescherpt.

Financiële
verantwoording

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilde goede doelen ondersteunen in een viertal sectoren. Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting aangewend voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeenkomstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Gieskes-Strijbis Fonds.

Bestuur & organisatie

In 2020 is Pier Vellinga tot het bestuur toegetreden. Hij is onder meer hoogleraar klimaatverandering aan de VU en brengt daarmee veel kennis en ervaring mee.

Alle bestuursleden zijn herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden en de organisatie.

DOWNLOADS

U kunt ons jaarverslag, of onderdelen daarvan hieronder downloaden als .pdf bestand.